Les Misérables


Ik kreeg van Willy De Waele, ere-burgemeester van Lennik, onderstaande e-mail die ik u niet wil onthouden:

Beste,

Bijgaand maak ik u ter informatie mijn open brief en de bijlagen over die ik de Kamerleden en senatoren van de meerderheid heden laat geworden onder de titel: LES MISERABLES.

Gezien de kamer- en senaatcommissies met de bespreking van de wetsvoorstellen tot staatshervorming begonnen zijn en gezien de “Vlaamse” pers geen aandacht wil besteden aan de catastrofale gevolgen van deze staats(mis)vorming voor Vlaanderen doe ik beroep op uw medewerking.

Stuur deze open brief door aan uw adressenbestanden met het verzoek deze verder de verspreiden. Confronteer de Kamer en Senaatsleden uit omgeving met de gevolgen van hun stemgedrag. Bijgaand maak ik u de adressenlijst over van de Kamerleden en senatoren van de meerderheidspartijen.

Het is mijn overtuiging dat wij samen nog kunnen verhinderen dat deze staatshervorming vooralsnog wordt goedgekeurd; het volstaat dat een paar Kamerleden en/of senatoren afhaken en de tweederden meerderheid is niet meer haalbaar.

Daag deze mandatarissen uit tot een confrontatie; ik beschik over een uitgebreide powerpoint presentatie die onomstotelijk aantoont hoe Vlaanderen gerold wordt.

Met dank voor de gewaardeerde medewerking en met vriendelijke Vlaamse groeten,

Willy De Waele

Hieronder de volledige versie (inclusief bijlagen) van de

Open Brief aan LES MISERABLES. De kamerleden en senatoren van CD&V, SP.A, OVLD en Groen.

Geachte Vertegenwoordiger des Volks,

Nadat de Franstalige Kamerleden op 7 november 2007 de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken bij de stemming over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde verlaten hebben, hebben zij door het inroepen van het belangenconflict ieder desbetreffend wetgevend initiatief lamgelegd.

Gisteren heeft de Senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken, met instemming van de Franstalige senatoren, de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd.

De Franstalige senatoren hebben de vergadering niet verlaten omdat zij, met de steun van de Vlaamse meerderheidspartijen, een reeks bijkomende veto mogelijkheden binnenhalen (zie verder in de tekst) die het hun mogelijk maken ieder wetgevend initiatief dat tegemoet komt aan de Vlaamse noden en hen niet zint af te blokken.

Herinner u de toorn van de Profeet; wees beducht voor de toorn van de burger/kiezer.

Wee U, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want gij gelijkt op witgekalkte graven, die van buiten weliswaar mooi schijnen, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid zijn.
(Mattheus 23: 1 – 39)

Op 13 juni 2010 heeft de Vlaamse kiezer overduidelijk voor een andere organisatie van het federale staatsverband gekozen; financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, eerbiediging van het territorialiteitsbeginsel, afbouw van de financiële transfers, herstel van de federale democratie door het afschaffen van de blokkeringmechanismen, splitsing van de kieskring en van het gerechtelijk arrondissement zonder toegevingen, organisatie van het federaal staatsverband met twee gewesten en een hoofdstedelijk gebied.

Aan geen enkele van deze principes komt het regeerakkoord DI RUPO nog maar in de buurt; integendeel.

De Franstaligen zijn nooit bereid geweest om het comfort van het status quo te verlaten; de resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008 laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.

 • Het behouden van de financiële transfers;
 • Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
 • Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
 • Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
 • In / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
 • Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
 • Eist dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
 • Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;

DEZE RESOLUTIE IS DOOR ALLE WAALSE PARTIJEN GOEDGEKEURD

Het regeerakkoord DI RUPO beantwoordt perfect aan deze politieke stellingname.

DOOR DE VOORLIGGENDE GRONDWETSWIJZIGINGEN EN BIJZONDERE WETTEN GOED TE KEUREN REALISEERT U DEZE POLITIEK DIE DIAMETRAAL INGAAT TEGEN DE BELANGEN VAN VLAANDEREN EN VAN DE VLAAMSE KIEZER DIE U VERKOZEN HEEFT EN AAN DEWELKE U VERANTWOORDING VERSCHULDIGD IS.

In strijd met de eerste 5 artikelen van de Grondwet en van het arrest van het Grondwettelijk Hof nummer 73/2003 van 26 maart 2003 houden de Franstaligen reeds decennia lang de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde tegen om de voorrechten van de Francofonie in de rand rond Brussel te beschermen, te bestendigen en uit te breiden.

Door het inroepen van belangenconflicten en alarmbelprocedures werd de uitvoering van een democratische genomen besluit houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken van 15 november 2007 onmogelijk gemaakt.

Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk gesteld dat niet de Grondwet moet aangepast worden om de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen; in tegendeel om de Grondwet te eerbiedigen (toepassing van het territorialiteitsbeginsel). Het volstaat bij gewone wet de kieswetgeving aan te passen.

Maar hier knelt het schoentje; de Vlaamse partijen, met uitzondering van de toenmalige Volksunie hebben in 1970 (staatsmisvorming van 1970) afstand gedaan van hun numerieke meerderheid om de voorrechten van de Franstaligen te waarborgen en het terugschroeven ervan onmogelijk te maken.

Nadat uw partijvoorzitters zich door hun Franstalige homoniemen hebben laten rollen bij het afsluiten van het regeerakkoord DI RUPO (bijlage 1) heeft u als de kers op de taart artikel 195 van de Grondwet verkracht.

De volksvertegenwoordiging die bij de ambtsaanvaarding gezworen heeft de Grondwet na te leven treed zonder schroom diezelfde Grondwet met voeten.

Deze verkrachting van de Grondwet om die artikels te kunnen wijzingen om de VOORRECHTEN van de Franstaligen te verankeren en het terugschroeven ervan onmogelijk te maken.

HALLUCINANT.

Bovendien is een tijdelijke wijziging van een grondwetsartikel een tijdelijke schorsing van dit artikel. Dat is strijdig met art. 187 van de Grondwet. Wat de regering DI RUPO ook mag uitvinden om dit goed te praten; de Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst.

Uit dit recente verleden hebben noch uw partijvoorzitters, noch uzelf lessen getrokken en andermaal de belangen van Vlaanderen, en van diegenen die u verkozen hebben, verloochend en geschaad.

Inderdaad, naast de drie reeds bestaande vetorechten (de grendelgrondwet, het belangenconflict en de alarmbelprocedure) worden er nog 8 bijkomende vetorechten toegevoegd door grondwetswijzigingen of bijzondere wetten:

 1. De splitsing van de kieskring (grondwetswijziging)
 2. Het gerechtelijk arrondissement (grondwetswijziging)
 3. Belangenconflicten (grondwetswijziging)
 4. Constitutieve autonomie (grondwetswijziging)
 5. Geschillenregeling in de zes faciliteitengemeenten (bijzondere wet)
 6. Benoeming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten (bijzondere wet)
 7. Brussels Metropolitan Region (bijzondere wet)
 8. Financiering van de Brusselse instellingen (bijzondere wet)

Het zal u toch bekend zijn dat deze grondwetswijzigingen en de bijzondere wetten met een dubbele meerderheid worden gestemd (procedure voorzien door artikel 4 van de Grondwet):

 • Een tweederde meerderheid;
 • Een meerderheid in de taalgroepen;

Dientengevolge kunnen deze grondwetswijzigingen en bijzondere wetten niet meer worden gewijzigd zonder de instemming van de Franstalige minderheid. Deze veto “democratie” maakt het mogelijk dat de voorrechten van de Franstalingen kunnen afgedwongen worden door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof monddood te maken.

Ik citeer uit de memoires van Wilfried MARTENS (2006):

Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen.

Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstalingen telkens zouden worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.

Naast de verankering van de taalfaciliteiten in de Grondwet worden nu ook de kies(voor)rechten voor de Franstalingen in de faciliteitengemeenten in de Grondwet gebetonneerd (bladzijde 19 van het regeerakkoord).

Met het oog op het prioritair behandelen van Franstalige zaken zullen functioneel tweetalige Franstalige magistraten van het parket van Brussel aan dat van Halle-Vilvoorde worden toegevoegd. Zij zullen onder het gezag staan van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde voor wat de uitvoering van het strafrechtelijk beleid betreft maar onder het hiërarchisch gezag van de Franstalige procureur des Konings van Brussel. (bladzijde 21 van het regeerakkoord).

In het grondwettelijk tweetalig gewest zal, met uitsluiting van de Nederlandstalige juristen, het tweetalige Brussel Parket door een ééntalige Franstalige procureur worden geleid.

Dit heeft voor gevolg dat doctors, licentiaten en de masters in de rechten, die hun examen in het Nederlands afgelegd hebben nooit meer in deze ambten kunnen benoemd worden.

Als er al begrip kan voor opgebracht worden in eigen taal berecht te worden (geldt niet voor de Vlamingen in Wallonië) is het totaal onaanvaardbaar dat tweetalige Vlaamse magistraten hierbij worden uitgesloten. Dat Franstaligen in het Vlaamse arrondissement Halle-Vilvoorde enkel door Franstalige magistraten kunnen vervolgd en berecht worden staat gelijk met etnische rechtspraak.

De federale wetgever blijft exclusief bevoegd om de belastbare basis vast te stellen en de vennootschapsbelastingen te bepalen. (bladzijde 59 van het regeerakkoord).

Om deze bevoegdheden te kunnen uitoefenen zal artikel 143 van de Grondwet worden uitgebreid met een bepaling die verduidelijkt dat de Gemeenschappen en Gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie, wanneer artikel 138 van de Grondwet wordt toegepast geen belangenconflicten kunnen worden ingeroepen.

De benoemingsbevoegdheid van de Vlaamse Overheid met betrekking tot de aanstelling van de burgemeesters in de zes randgemeenten wordt volledig onderuit gehaald en overgedragen aan de Algemene Vergadering van de Raad van State. Door het kiezen van het moment tot het indienen van de memorie door betrokkene kan perfect gewacht worden tot een Franstalige de Algemene Vergadering voorzit, die bij staking van stemmen een doorslaggevende stem heeft. (bladzijde 25 en 27 van het regeerakkoord).

Deze procedure zal de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten verder toelaten ongestraft Vlaamse decreten en omzendbrieven te negeren zonder dat de Vlaamse regering kan optreden noch dat zij ter verantwoording kunnen geroepen worden.

Om de samenwerking te promoten zal een bijzondere wet een hoofdstedelijke gemeenschap oprichten (Brussels Metropolitan Region). De vertegenwoordigers van de Gewestelijke regeringen zullen er in zetelen. De bijzondere wet zal bepalen dat alle gemeenten van de oude provincie Brabant net als de federale overheid van rechtswege lid zijn van de Hoofdstedelijke Gemeenschap. De provincies zullen er vrijwillig bij kunnen aansluiten. (bladzijde 28 van het regeerakkoord).

Reeds jaren is er een degelijke samenwerking tussen het noorden van Frankrijk en zuid-west Vlaanderen zonder dat hieromtrent enig wettelijke initiatief werd genomen noch nodig is.

Om te overleggen omtrent mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken is een bijzondere wet totaal overbodig.

Met deze constructie wordt op termijn echter de uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien met een duidelijke optie op een territoriale aanhechting van Vlaams-Brabant.

De intra Brusselse hervorming onder de “kundige” leiding van de Molenbeekse burgemeester is zuivere cosmetica en raken niet aan de politiek-administratieve structuur van dit gewest (bladzijde 29 en 63 van het regeerakkoord).

In ruil voor deze “hervorming” voorziet het regeerakkoord een jaarlijkse en geïndexeerde toelage van 461.000.000 € (18.596.693.900 fr.).

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, zoals Wallonië trouwens, staat op hun politieke onafhankelijkheid maar laten deze door Vlaanderen financieren.

Met de resoluties van 3 maart 1999 van het Vlaams Parlement, goedgekeurd door Christen Democraten, Liberalen en Socialisten wordt evenmin rekening gehouden.

 • meer coherente bevoegdheidspakketten zijn een belangrijk instrument voor het tot stand brengen van een efficiënt bestuur, samen met een ruime financiële en fiscale autonomie;
 • Het federale staatsmodel dient gebaseerd te zijn op een fundamentele tweeledigheid op basis van twee deelstaten, met daarnaast Brussel met een specifiek statuut en de Duitstalige gemeenschap;
 • De solidariteit dient behouden te blijven op basis van objectieve, duidelijke en doorzichtige mechanismen en omkeerbaarheid. Dergelijk mechanisme mag niet tot gevolg hebben dat het ontvangende deelgebied per capita meer overhoudt dat het betalende deelgebied.
 • De bevoegdheden van de deelstaten om de eigen instellingen te regelen dient uitgebreid te worden. De deelstaten moeten een eigen grondwettelijke autonomie verwerven, met eerbiediging van het federaal kader.

Evenmin werd rekening gehouden met de gezamenlijke verklaring van 13 mei 2004 (bijlage 2) ondertekend door politieke prominenten waarin duidelijk werd overeengekomen dat men voor de splitsing van de kieskring Vlaanderen geen prijs dient te betalen. PACTA SUNT SERVANDA?

De handtekeningen van de dame en heren prominenten hebben duidelijk evenveel waarde als een leeglopende voorband van een wagen.

Met de brief van 12 mei 2004 aan de Vlaamse minister-president (bijlage 3) schrijft de toenmalige voorzitter van de CD&V, ik citeer:

De verwijzing door U en door de VLD en Spa – Spirit van de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof naar het zgn. Forum maakt bovendien duidelijk dat u wil onderhandelen over de uitvoering van dit arrest.

CD&V wil zich daartoe niet lenen. De CD&V wil voluit blijven strijden voor de onverkorte uitvoering van de eisen van de burgemeesters en van de betoging van zondag laatst.

Voor diegenen die het mochten vergeten zijn: de CD&V was toen een oppositiepartij.

De Franstalige pers kan nauwelijks het triomfalisme verbergen, getuige onderstaande teksten:

La Libre Belgique van 26 september 2011:

“les vieux loups francophones, face aux agneaux de Flandre. On le dement pas”

Béatrice DELVAUX in Le Soir van 15 september 2011:

“préparer ces deux regions à une prévisible future scission dus pays”

“Il faut reconnaître que le résultat final n’est pas si mal, même s’il ne faut pas le dire trop haut”

Véronique LAMQUIN in Le Soir van 29 september 2011:

“la perspective d’un accord, est au fond, une nouvelle encore meilleure pour les Francophones que pour les Flamands”

De analyse van de Mouvement Réformateur (te vinden op hun webstek), die ik als bijlage 4 overmaak, laat er geen twijfel over bestaan wie als overwinnaar uit de bus komt. Niet minder dan 3 maal staat in hun tekst: “sont bétonnés dans la Constitution“.

Ik heb desbetreffend geen kennis van enige reactie uw uwentwege, noch van uw partijvoorzitters. Qui ne dit mot consent is meer dan ook van toepassing.

VLAAMSE FEDERALE KAMERLEDEN EN SENATOREN, STEM NOOIT IN MET DEZE VOORGESTELDE GRONDWETSWIJZIGINGEN DIE ANDERMAAL BIJKOMENDE VOORRECHTEN VOOR DE FRANSTALIGEN INHOUDEN, DIE ONHERROEPELIJK IN DE GRONDWET EN BIJZONDERE WETTEN ZULLEN VERANKERD WORDEN, NIET MEER KUNNEN TERUGGESCHROEFD WORDEN, EN DE BELANGEN VAN VLAANDEREN BLIJVEND SCHADEN.

VLAAMSE KAMERLEDEN EN SENATOREN, VERVAL NIET IN DE FOUTEN VAN UW VOORGANGERS DIE VLAANDEREN MET EEN POLITIEK MINDERHEIDSSTATUUT OPGEZADELD HEBBEN.

VERLAAT DEZE ANTI-VLAAMSE REGERING EN DURF OPKOMEN, ZOALS DE FRANSTALIGEN HET VOOR HUN GEWEST EN HUN GEMEENSCHAP DOEN, VOOR DE BELANGEN VAN VLAANDEREN EN DE VLAMINGEN DIE U VERKOZEN HEBBEN EN WIE U VERANTWOORDING VERSCHULDIGD IS.

Om u de kans te geven mijn argumenten te weerleggen daag ik u uit tot een publiek debat; durft u het aan?

Met hoogachting,

Willy DE WAELE
Ere Burgemeester
Voorzitter Gemeenteraad Lennik

Bijlage:

De PDF-versie van deze open brief.

Adressenlijst van alle Kamerleden en Senatoren.

Tenslotte vermeld ik nog even het artikel in het juni-nummer van Doorbraak met een debat tussen Willy De Waele en Michel Doomst (CD&V burgemeester en kamerlid van Gooik): “Tussen staatshervorming en staatsmisvorming.”

De Groote Werken van Eyseringhen

Ik heb eerder reeds een blogpost gepleegd over dit onderwerp. Nu zijn de “grote werken” werke-lijk gestart! Naar Pajotse normen is de herinrichting van de Assesteenweg en het kruispunt van Eizeringen (Assesteenweg-Ninoofsesteenweg) inderdaad zeer ingrijpend te noemen.

Als bewoner van een – in normale omstandigheden – rustig straatje in Eizeringen is dat trouwens goed voelbaar. De Assesteenweg is immers een éénrichtingsbaan geworden van aan de Negenbunder tot aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg.

Het is voor veel automobilisten nog wat zoeken naar de beste manier om zich te verplaatsen. De overlast die dat met zich meebrengt in de anders zo kalme smalle Eizeringse straatjes, zullen we er “tijdelijk” maar bijnemen. Nu ja, tijdelijk is relatief. De werken zullen minstens nog tot eind september duren…

De signalisatie blijkt trouwens te wensen over te laten. Volgens de Facebook-pagina van Eizeringen hebben een vrachtwagen en bus zich al vastgereden in de kleine straatjes. Dat belooft!

Meer informatie over de herinrichting, de omleidingsplannen voor autoverkeer en openbaar vervoer, en hoe het verkeer op het kruispunt zelf blijft circuleren, is te vinden op de website van de gemeente Lennik.Update 09.09.2012

Volgens de laatste berichten zouden de wegenwerken pas afgerond zijn in de lente 2013! Om het sluipverkeer tegen te gaan, zal er een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingevoerd worden. Wegen & Verkeer zal hiertoe verkeersborden plaatsen in de getroffen straten. Grote vraag: hoe gaat deze snelheidsbeperking écht afgedwongen en gecontroleerd worden? Met een paar verbodsbordjes gaan de laagvliegers uiteraard eens goed lachen.

To Electrabe(l) or Not To Electrabe(l)

Ik geef toe. Net als vele andere, zoniet de meeste Vlamingen, was ik ook wat ingedommeld.

Ik geef nog iets toe. Ik ben hondstrouw. Trouw aan zowat alle derde partijen die mij goederen en diensten leveren. Voor u zich iets in uw hoofd haalt ;-), ik heb het bijvoorbeeld over mijn tandarts en mijn kapper bij wie ik reeds tientallen jaren patiënt en klant ben. Ik ga zo goed als altijd naar dezelfde buurtwinkel. Ik rijd nu al met mijn derde Volkswagen op rij. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan, u hebt het wel begrepen…

Dus ook al jaren klant bij “huisleverancier” Electrabel. Misschien herkent u zich ook wel in dit plaatje.

Ondertussen bleven de energieprijzen maar stijgen, ook al bestond er wel concurrentie. In theorie toch. In de praktijk waren we in slaap gesukkeld en werd Electrabel slapend rijk.

Nu zijn we echter wakker geschud. Er is een klik in ons hoofd gebeurd:

 • er bestaan wel degelijk andere energieleveranciers die tevreden zijn met minder exuberante winsten.
 • overstappen van de ene naar de andere leverancier is eigenlijk een fluitje van een cent. Uiteindelijk is het de nieuwe leverancier die al het werk doet.
 • en er is alle heisa die ontstaan is na het mediatiek knoeiwerk van de federale regering met hun zaligmakende bevriezing van de energieprijzen, met hun onduidelijke wetten, hun “interpretatieve” wetten die de onduidelijke wetten moesten verduidelijken, enz. enz.

Toch was er nog een kans dat ik bij Electrabel zou blijven, want afgelopen week was er belangrijk nieuws aangekondigd: Electrabel zou niet alleen de gasprijzen toch niet indexeren op 1 april, maar nog belangrijker (want aardgas heb ik toch niet nodig), ze zou een “substantiële” verlaging van alle tarieven doorvoeren. Althans, dat is wat de federale regering ons met veel bombarie wou doen geloven.

De ontnuchtering was groot. De “spectaculaire” verlaging van de Electrabel-prijzen was maar van toepassing op een kleine minderheid van de klanten, namelijk op de contracten met vaste prijs, niet op die met een variabele prijs, zoals mijn OptiBudget contract.

Niet alleen dit non-event, maar ook de manier waarop Sophie Dutordoir, CEO van Electrabel deze “stunt” kwam toelichten in Terzake, was de spreekwoordelijke druppel. Zo beweerde ze…

 • dat Electrabel altijd “correcte” prijzen had aangerekend;
 • dat ze de prijzen niet vroeger, maar pas nu kon verlagen omwille van hun investeringen in dienstverlening naar klanten tengevolge van de “liberalisering” van de markt;
 • maar ze had ook nog het lef te beweren dat enkel bij Electrabel de energiebevoorrading altijd verzekerd zou zijn. Terwijl dit nota bene de verantwoordelijkheid van de netbeheerders is, en bijgevolg totaal onafhankelijk van de energieleverancier die je kiest.

Een kleine simulatie leert overigens dat zelfs na de daling van de vaste prijzen (bv. FixPlus contracten, zie tabel verder) deze ongeveer of net onder het niveau van de variabele prijzen komen te liggen (EnergyPlus of OptiBudget contracten).

Electrabel OUT dus, maar wie IN?

Doe de V-test! wordt wel eens geroepen. Of vergelijk op mijnenergie.be.

Tussen haakjes: in de tabel hieronder zie je nogal grote verschillen tussen mijnenergie.be en de VREG-simulator voor Electrabel FixPlus (vaste prijzen). Ik vermoed dat de VREG nog geen rekening houdt met de nieuwe, lagere tarieven terwijl mijnenergie.be dat wél al doet.

Aangezien ik geen gasaansluiting heb, is de vergelijkingstest niet zo moeilijk in mijn geval. Ik heb er mijn laatste elektriciteitsverbruiksfactuur op nageslagen en de tellerstanden (dubbel tarief) geëxtrapoleerd naar een volledig jaarverbruik. Ik deed een simulatie op basis van een piekuurverbruik van 3.500 kWh en een daluurverbruik van 5.000 kWh.

Vrij vlug beperkte mijn shortlist zich tot een aantal kleinere en jonge spelers op de energiemarkt, zoals Lampiris, Eneco en Elegant.

Mijn aandacht werd getrokken door Elegant (elegant_energie op Twitter), een piepjonge energieleverancier. Ze zijn pas vorige week gestart en zijn een beetje de underdog. Volgens hun website willen ze duurzame groene stroom, enkel geproduceerd in Vlaanderen, aan de Vlaamse gezinnen en kmo’s leveren. Door het beperken van hun werkingskosten (online contacten, facturatie enkel via email bv.) en door tevreden te zijn met minder spectaculaire winstmarges dan Electrabel, kunnen ze scherpe tarieven aanbieden.


(klik op foto voor Terzake reportage)

Ik hoop dat Elegant haar beloftes kan nakomen, want hun no-nonsense aanpak bevalt me wel. Mijn aanvraag tot overstap is vertrokken. Ik ben benieuwd, en hoop dat de overstap vlotjes verloopt want ik ben nu ook weer niet van plan om jaarlijks van energieleverancier te veranderen.

Zoals eerder gezegd, ik ben namelijk hondstrouw. Tenzij het echt niet meer verder kan…

Update 25.04.2012

Deze namiddag heb ik een welkomstmail ontvangen van Elegant met mijn nieuw contract en de melding dat ik vanaf 01.06.2012 (zoals gevraagd) stroom zal ontvangen van Elegant. So far so good 🙂

Update 27-28.04.2012

Guido Camps, de prijzendirecteur van de CREG, zegt dat het prijsverschil tussen Electrabel en de goedkoopste energieleverancier op de markt, kan oplopen tot maar liefst 35 procent. Zie artikel in Knack en uitgebreid interview in De Standaard van 28.04.

Update 16.05.2012

Brief van Eandis gekregen met de vraag om de meterstanden door te geven:

Update 31.05.2012

Laatste dag bij Electrabel. Morgen zijn we bij Elegant! Meterstanden via website aan Eandis doorgegeven. Dan is het nu wachten op de eindafrekening.

Update 01.06.2012

Net middernacht voorbij en voor de e-services van Electrabel besta ik blijkbaar al niet meer… 🙂 Met een beetje geluk vergeten ze de eindafrekening te sturen!

Update 12.06.2012

Ik ondervind een pervers effect door het wisselen van energieleverancier. Deze maand moet ik immers tweemaal betalen:

 1. Slotfactuur van Electrabel. In tegenstelling tot wat ik de 1e juni nog hoopte, heeft Electrabel wel degelijk niet vergeten zijn eindfactuur te maken 😉
 2. Ik heb ook mijn allereerste voorschotfactuur van Elegant gekregen.

Deze nieuwe voorschotfactuur lijkt me bovendien wat aan de hoge kant: €172 hetgeen op een paar eurocent na evenveel is als het voorschotbedrag dat Electrabel mij vorig jaar wou opleggen… Toeval of niet? Bizar is het alleszins wel…

Het voorschotbedrag kan je bij Electrabel echter eenvoudig zelf online wijzigen, via “Mijn Online Energiedesk” (zeer handig trouwens) wat ik toen (zo’n jaar geleden dus) ook onmiddellijk gedaan heb. Ik had mijn voorschotbedrag naar een meer aanvaardbare €150 teruggebracht.

Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat ik na het kiezen van een goedkopere energieleverancier, méér voorschotten zou betalen en dus ben ik aan het rekenen geslagen. Op basis van mijn reëel (geëxtrapoleerd) jaarverbruik 2011-2012 (tellerstanden op 31 mei) heb ik gesimuleerd wat dergelijk verbruik mij uiteindelijk bij Elegant zou kosten. Afgerond kwam ik uit op zo’n €135 voorschot per maand, hetgeen mij een stuk evenwichtiger en realistischer lijkt.

Mailtje gestuurd naar Elegant, inclusief mijn berekening en voorstel, met de vraag of zij de voorschotfacturen willen aanpassen.

Update 16.06.2012

Persoonlijk mailtje teruggekregen van de chief himself met een complete uitleg over hoe de voorschotbedragen berekend worden.

Voor de berekening van uw voorschotfactuur baseren we ons op gegevens van de netbeheerder. Uw netbeheerder, aan wie u de meterstanden doorgeeft, maakt een schatting van uw jaarverbruik op basis van de meterstanden waarover hij beschikt.

We bepalen onze voorschotten zodanig dat het verschil tussen de aangerekende voorschotten en de uiteindelijke afrekening (die u eenmaal per jaar ontvangt) zo klein mogelijk is. Op die manier houden we het bedrag dat bij de afrekening moet bijbetaald of teruggestort worden onder controle.

Mogelijk lag ook de raming van de netbeheerder te hoog in uw geval.

Ik vermoed inderdaad dat Eandis zich gebaseerd heeft op oude meterstanden of zelfs oude schattingen. Mijn woning was toen nog maar pas uit de bouwfase, en er was nog geen zolderisolatie aangebracht.

Elegant is dus akkoord met mijn voorstel van (lager) voorschotbedrag. Suggestie: een online tool voor aanpassing van voorschotbedrag zou trouwens handig zijn 😉

Die mannen (en vrouwen) van Elegant zijn “goed bezig”. Zelfs in het weekend antwoorden. Dat getuigt van professionalisme en klantgerichtheid.

Zo, ik denk dat we goed vertrokken zijn…

De Stille Zaterdag van de MIVB

20120408-062244.jpg20120408-062353.jpg

Paaszaterdag had voor de MIVB een stille Brusselse zaterdag moeten worden zoals er 52 in een jaar zijn. Het is echter een bijzonder zwarte zaterdag geworden.

Wat eerst een banaal ongeval leek, ontaardde in agressie tegen een personeelslid van de MIVB.

Wat eerst een (voor sommigen banaal) geval van agressie leek – zoals er zich spijtig genoeg meer en meer voordoen – mondde uit in blind, zinloos geweld met dodelijke afloop.

Een vader van 5 kinderen, op amper enkele maanden van zijn pensioen, voerde zijn job meticuleus uit zoals de MIVB procedures het voorschrijven, maar bekocht het met zijn leven.

Is dit nu de spreekwoordelijke druppel? Of moeten er nog doden vallen voor actie ondernomen wordt?

De Brusselse Big Apple blinkt mooi van ver, maar als je van korter bij kijkt, zijn er vele rotte plekken te ontwaren. Ondertussen neemt de Brusselse Procureur des Konings Bulthé een schijnheilige “Petrus”-houding aan. De haan had nog geen twee keer gekraaid en ziedaar, flamboyante Bruno stond temidden van het Redersplein een persconferentie te geven en gebruikte de gevleugelde woorden “spuugzat” en “gratuit geweld” in één zin… Geveinsde verontwaardiging of gemeend? Ik hoop het tweede maar vrees het eerste.

Want wat is er echt aan de hand in Brussel? Als Brusselse politieagenten, vaak met risico voor eigen leven, agressieve jongelingen oppakken, zien zij diezelfde jongelingen enkele uren nadien weer vrolijk op straat rondlopen… Vrijgelaten op bevel van het Parket. Hoe frustrerend moet dat niet zijn voor die politieagenten die uiteindelijk ook maar hun job doen en de procedures volgen?

Wie is de grote baas van het Parket? Juist, de Procureur des Konings. Was B.B. in een vorig leven niet de Dirty Harry onder de onderzoeksrechters? Misschien kan Brussel wel een Dirty Harry gebruiken om de rotte plekken in de Big Apple weg te snijden.

Sommige reacties van lokale Brusselse baronnen zijn echter niet van die aard dat de malaise vlug zal opgelost geraken. Zo was er de tweet van Philippe Moureaux, burgemeester van Molenbeek, met de obligate uitdrukking van afschuw, gevolgd door een “informatief” maar veelzeggend zinnetje waarin hij benadrukte dat de feiten zich niet afgespeeld hebben in zijn gemeente Molenbeek. Nee inderdaad, het gebeurde op een paar honderd meter daarvandaan. Maakt dat het misschien minder erg? Deze keer heeft hij net niet gezegd dat het om een “fait-divers” gaat… Need to say more?

20120408-061539.jpg

Hoe gaat de MIVB reageren?

Die is op zoek naar een nieuwe directeur-generaal. Er zijn reeds meer dan 50 kandidaten. Hopelijk hebben ze een volledige jobomschrijving toegestuurd gekregen… De directeur-generaal die erin slaagt om de nodige veiligheidsmaatregelen snel te implementeren, verdient van mij gerust een bonus.

Dat het MIVB-personeel het werk heeft neergelegd enerzijds als eerbetoon aan hun overleden collega, anderzijds om hun ongenoegen te uiten, is volledig te begrijpen. Dat dit zou uitmonden in een langdurige staking, valt echter niet goed te praten. Hopelijk levert het gesprek met de verantwoordelijke ministers concrete resultaten op.

Of hoe het dramatisch weekend van de Brusselse vervoersmaatschappij bol staat van de paasthematiek. Hoewel ik vermoed dat slachtoffer noch dader een katholieke achtergrond hebben…

Mag ik u toch een Zalig en vooral Vredevol Pasen toewensen?

Interestberekening op spaarrekeningen

De rentevoeten van de spaarrekeningen staan de laatste tijd opnieuw onder druk. BNP Paribas Fortis, de marktleider van de spaarboekjes, bond de kat de bel aan en verlaagde als eerste grootbank de rente op zijn spaarrekeningen. De spaarrente heeft nog nooit zo laag gestaan als nu, zo berichtte De Standaard vandaag.

Update 4 april
Na BNP Paribas Fortis meldt ook Belfius een verlaging van zijn spaarrente. Alle tarieven van Belfius zijn in deze fiches terug te vinden.

De vergoeding op spaarrekeningen bestaat uit enerzijds een basisrente, en anderzijds een getrouwheidspremie. Vroeger bestond er zelfs nog een 2e soort premie, de aangroeipremie.

Banken mogen niet om het even welke rentevoet aanbieden. De Belgische regering beslist zelf over het maximumpercentage van de basisrente en kan het twee keer per jaar veranderen, namelijk in juni en in december. Sinds het nieuwe K.B. van kracht is, heeft het maximumpercentage van 3 % echter niet meer bewogen. Ook de getrouwheidspremie volgt een duidelijke regel: ze moet begrepen zijn tussen 25 % (mag een tiende naar beneden afgerond worden) van de basisrente en 50 % van de maximumbasisrente die de regering heeft opgelegd.

Het berekenen van de interesten op spaarrekeningen is een complexe zaak. Het voorbeeld hieronder kan misschien verduidelijking brengen.

Stel: een bank wil haar spaarrekening vergoeden met 1,65 % basisrente. De getrouwheidspremie moet begrepen zijn tussen 0,40 en 1,50 %.

De twee schema’s hieronder tonen u de impact van uw stortingen en opvragingen op de berekening van uw rente. We hebben 1,65 % genomen voor de basisrente en 0,50 % voor de getrouwheidspremie.

 1. 02/01/2010 : De klant opent een rekening en doet een eerste storting van 1 000 €.
  (klik op de afbeelding om te vergroten)
 2. 01/01/2011 : De bank betaalt zoals ieder jaar de op 31 december en verworven rente en premies. Aangezien de klant op 31 december nog geen verworven premies heeft, wordt alleen de basisrente betaald: 16,45 €.
 3. 02/01/2011 : De getrouwheidspremie van de eerste storting (1) is verworven (5 €). Ze zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2012, op de rekening van de klant worden gestort. Een nieuwe verwervingsperiode (12 maanden) van de premie begint te lopen.
 4. 09/03/2011 : de klant doet een tweede storting van 500 €.
 5. 01/01/2012 : De bank betaalt zoals ieder jaar de op 31 december en verworven rente en premies (23,51€).
  De getrouwheidspremie van de eerste storting (5 € verworven op 02/01/2011 (3)) en de getrouwheidspremie gegenereerd door de betaalde interest van de 01/01/2012 (2), 0,08 €, zullen dus worden betaald : 5,08 €. De getrouwheidspremie van de tweede storting (4) is nog niet verworven (verwachting 2,5 €). Ze zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2013, op de rekening van de klant worden gestort.
 6. 02/01/2012 : de op 02/01/2011 verworven getrouwheidspremie van de eerste storting was voor een jaar verlengd. Ze is nu verworven, maar zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2013, op de rekening van de klant worden gestort.
 7. 09/03/2012 : de getrouwheidspremie van de tweede storting (4) is verworven. Ze zal pas bij de volgende renteafsluiting, namelijk op 01/01/2013, op de rekening van de klant worden gestort. Een nieuwe verwervingsperiode (12 maanden) van de premie begint te lopen.

  (klik op de afbeelding om te vergroten)
 8. 15/02/2011 : de klant haalt 250 € van zijn spaarrekening af. Volgens de wetgeving wordt de opvraging aangerekend op de bedragen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is. Het bedrag van 1 000 € zal dus met 250 € worden verminderd. De berekeningsgrondslag van de premie bedraagt dus 750 €. De getrouwheidspremie (3,75 €) die verworven zal zijn op 02/01/2012, zal op 01/01/2013 betaald worden.

Met dank aan Back Office Payments team van Belfius.

Bart De Wever is een beetje een Waal

Hendrik Vuye, professor grondwettelijk recht aan de Université de Namur (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix) reageerde afgelopen weekend in een artikel in De Standaard Weekblad op de haatcampagne die recent tegen hem werd gelanceerd in Franstalige Brusselse media (Le Soir) en de RTBF.

Vandaag volgden hierop prompt een aantal reacties:

Tussen haakjes: kijk eens naar volgend beeld uit de RTBF-reportage. De arme professor wordt toch wel zeer oneerbiedig HENDRIK VUYL genoemd 🙂 :

Lees ook dit uitgebreid interview met prof. Vuye over de knoeiboel van de “grote” zesde staatshervorming: “De Belgische grondwet is een vodje papier.

iPad achter het stuur

Tijdens de eerste helft van 2011 werden gemiddeld 400 boetes per dag uitgeschreven voor bellen achter het stuur, veel meer dan het jaar voordien, melden De Standaard en deredactie.be. Oorzaak van deze stijging is blijkbaar de opkomst van de smartphones waarmee je niet alleen kan bellen, maar ook internetten en e-mailen. Ook twitteren dus?

Op basis van artikel 8.4 uit de wegcode, zou je vermoeden dat twitteren achter het stuur met een iPad wél toegelaten is. Een iPad is immers géén draagbare telefoon:

8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

Maar er is ook nog artikel 8.3:

8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

De vraag is dus of je al twitterend je dier wel goed in de hand kan houden… 😉

Wegenwerken kruispunt Eizeringen

Vandaag heeft het beruchte Eizeringse kruispunt (= kruising tussen steenweg Asse-Edingen en steenweg Ninove-Brussel) niet alleen de plaatselijke Pajotse media (Editiepajot) maar zelfs de nationale media (De Standaard) gehaald. Reden hiervoor is de nakende start van de werkzaamheden voor de herinrichting van dit onoverzichtelijk, superdruk, én gevaarlijk kruispunt.


Grotere kaart weergeven

Niet alleen het kruispunt zelf wordt heringericht maar ook een gedeelte van de Assesteenweg (o.a. ter hoogte van de basisschool ’t Rakkertje gelegen aan deze steenweg).

Een paar weken geleden kregen wij, de inwoners van Eizeringen een eerste bewonersbrief om ons te informeren over het verloop van de werkzaamheden, over de verwachte hinder én over de manier waarop het verkeer over het kruispunt zal worden geleid, of omgeleid.

En net dit laatste punt, de voorziene omleidingen, is bijzonder verwarrend en dubbelzinnig geformuleerd. Het is mij niet duidelijk welk verkeer nog over het kruispunt kan, en welk verkeer wordt omgeleid, en in welke richtingen.

Een overzichtelijk schema, met aanduiding van alle mogelijke verkeersstromen, in alle richtingen, zou hier heelwat vragen kunnen vermijden.

Of misschien is de enige conclusie dat we maar beter het kruispunt tijdens de duur van de werken volledig vermijden?

Update 23.04.2012

De start van de herinrichtingswerken is uitgesteld tot 2 mei. En in dit artikel in Persinfo is er eindelijk meer duidelijkheid gebracht over de verschillende rijrichtingen. De omleidingsplannen konden wat duidelijker, maar het is beter dan niets.

Update 04.05.2012

Nieuwe blogpost over “De Groote Werken van Eyseringhen” 😉

Gespreksavond met N-VA voorzitter Bart De Wever

Hieronder enkele quotes en ideeën van Bart De Wever tijdens de druk bijgewoonde én uiterst interessante gespreksavond in CC De Ploter in Ternat.

Over pensioenen.

De pensioenleeftijd wordt best gekoppeld aan een soort “index” van de levensverwachting. Dergelijk model is nu in Denemarken ingevoerd. Indien de gemiddelde levensverwachting toeneemt, betekent dit dus automatisch langer werken.

Nog over pensioenen.

Wat is het échte onderscheid tussen zware & niet-zware beroepen?

Als je met tegenzin gaat werken, dan heb je een zwaar beroep…

Over de tweetaligheid (of beter het gebrek daaraan) in Brussel.

Hou zouden Nederlanders reageren als zij in Den Haag niet terecht kunnen in hun eigen taal?

Laten we eens een grote huisruil doen: we halen 6 miljoen Nederlanders naar Vlaanderen en wij trekken naar Nederland.

Hoe zou de toestand in Brussel over 2 jaar zijn? Zouden de Nederlanders de Nederlands-onkundigheid in hun hoofdstad zo lang blijven pikken?

Over het socio-economische.

In dit land gaapt een diepe kloof tussen het haalbare en het noodzakelijke.

Doordat er zoveel regeringspartijen zijn met evenveel verschillende prioriteiten, komen ze er niet toe om te doen wat echt noodzakelijk is voor dit land maar worden hun acties beperkt tot wat haalbaar is voor elk van hun, zonder de moeilijke sprong naar het noodzakelijke te maken.

Over het feit dat Bart De Wever vaak “verweten” wordt een neo-liberaal te zijn.

Mijn voorbeeld is het Duitse model. Jaren geleden lanceerde de regering het herstel van de Duitse economie. De toenmalige regering bestond niet uit liberalen maar uit… socialisten en groenen.

Over Uplace, het megashopping complex in de kanaalzone van Machelen.

Laat ons niet vergeten dat dit project indertijd door Frank Vandenbroucke (en Dirk Van Mechelen) in de vorige Vlaamse Regering sterk werd gesteund. Dat moest de regio een relance bieden na de sluiting van Renault Vilvoorde.

Er is inderdaad heel wat tegenstand tegen het Uplace project. En het zal overlast veroorzaken. Maar tegelijkertijd staan er nauwelijks een paar km. verder, in het Brussels gewest 2 gelijkaardige projecten op stapel.

Als die wél doorgaan, dan gaan de Vlamingen daar ook de (over)lasten van hebben maar blijven de voordelen in het Brussels Gewest.

Over de Vlaamse revolutiegedachte.

Als Vlamingen een mars op Brussel zouden organiseren, blijft de helft al plakken in het eerste café dat ze tegenkomen. Bij de aankomst in Brussel kan het goed zijn dat ik daar als enige sta.

In de beginperiode van de onderhandelingen in 2010 was Bart De Wever nog niet goed gekend bij de Franstalige onderhandelaars en wisten deze niet goed hoe ze met hem moesten omgaan. Zo kreeg hij plots een SMS van een Franstalige onderhandelaar met de tekst:

“Ik zie u graag. Kan dat?”

Wat moest De Wever daar nu van denken? Om zijn correspondent toch maar niet voor het hoofd te stoten, antwoordde hij in een SMS terug:

“Ja. Dat kan…”

Als antwoord kreeg hij terug:

“Ik zie u dan graag. Om 15u.”

Reactie Bart De Wever (niet via SMS teruggestuurd):

Om 15u?? Ofwel zie je mij altijd graag, ofwel nooit! 🙂